List of products by publishers Urja Prakashan

Urja Prakashan
Urja Prakashan
More

Showing 1 - 3 of 3 items
  • एक समकालीन, समाजाभिमुख व्यक्ती व एक लेखिका या नात्याने इतिहासाशी प्रामाणिक असण्याची जबाबदारी मी मानत आले आहे.

    Rs.210
  • कोकणची लाल माती.. एकदा तिचा तना - मनाला स्पर्श झाला की हटता हटत नाही. या लाल मातीच्या विविध निसर्गरूपांचा, त्यातून घडलेल्या माणसांचा, साक्षेपी तरीही तरल शोध.

    Rs.125
  • कहीजणं म्हणतात की डू्रगनला कामासाठी वापरणं कु्ररपणाचं आहे. पण मला तर वाटत्ं आयुष्य म्हणजे नुसती आग आणि ज्वाळा नाहीत हे त्यांना जेवढं लवकर कळेल तेवढं बर.

    Rs.80
Showing 1 - 3 of 3 items