List of products by authors: B K Garde

B K Garde


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

    व्याकरणदृष्टया बरोबर असलेले इंग्रजी अनेकांना आत्मसात असते. परंतु सुयोग्य शब्दप्रयोग, इंग्रजीचे पैलू दाखविणारी वाक्यरचना, वाक्प्रचार इ. आपल्या लिहिण्या-बोलण्यात डोकावल्यास ते इंग्रजी, प्रभावी ठरणारे असेल. ...

    Rs.72 Rs.80 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item