List of products by authors: Achyut Deshpande


Showing 1 - 2 of 2 items
  • आरंभी देवाचें नांव, कृपाळू॥ स्तुति त्या देवाची, प्रभु जो विश्वाचा।

    Rs.50
  • आईचा मृत्यु झाल्या त्या दिवसापासून मी वेदाचा अभ्यास सुरू केला. एक आई गेली, तर दुस-या आईचा आसरा घेतला. 1918 ते 1968 ही पन्नास वर्षे आणि त्यानंतरही हा अभ्यास चालला.

    Rs.250
Showing 1 - 2 of 2 items